Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Licznik odwiedzin
0280347
Znajdujesz się w: Strona główna / Gmina Mokrsko / Warunki naturalne / Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Walory przyrodnicze i krajobrazowe

 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe występujące na terenie gminy Mokrsko

Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Gmina Mokrsko posiada cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe występujące głównie w południowej części gminy, w której preferuje się rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Walory te związane są głównie z dużymi powierzchniami leśnymi i zróżnicowaną rzeźbą terenu.

Lasy znajdujące się w gminie Mokrsko należą do VI Małopolskiej Krainy Przyrodniczej i Dzielnicy 6 Wyżyny Woźnico-Wieluńskiej. Są to lasy państwowe i prywatne. Całkowita powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 1462,4 ha. Lesistość gminy wynosi 19,55% i jest nieco niższa od lesistości woj. łódzkiego (20,4%). Najwięcej lasów znajduje się w południowej części gminy.

Lasy Państwowe

Lasy te znajdują się w Nadleśnictwie Wieluń, Leśnictwo Ożarów i Wróblew (obręb Cisowa). Ich powierzchnia na terenie gminy Mokrsko wynosi 923,38 ha, stanowiąc 11,8% obszaru gminy. Lasy te zlokalizowane są w południowej części gminy tworząc zwarty kompleks leśny i szereg mniejszych powierzchni wciśniętych w obręby: Ożarów i Motyl Żelazna, stanowiących własność osób prywatnych. Spośród lasów państwowych 885,03 ha stanowi powierzchnię zalesioną, a 27,65 ha to grunty związane z gospodarką leśną (budynki i budowle, drogi leśne, linie podziału lasu, urządzenia melioracji wodnych, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne). Większość lasów wykorzystywana jest jako lasy gospodarcze, zajmują one powierzchnię 666,96 ha, a 228,77 ha uznaje się jako lasy ochronne.

Charakteryzując drzewostan gospodarczy wg grup wiekowych stwierdza się, że przeważają drzewa w klasie wieku 41 lat i wyżej, stanowiąc 54% stanu ogólnego lasów państwowych, pozostałe w 46% to drzewa w klasie 1-40 lat. Głównym gatunkiem lasotwórczym, który występuje na wszystkich typach siedliskowych lasu jest sosna. Oprócz sosny w drzewostanach leśnych występują: dąb, jesion, klon, wiąz, brzoza, jodła, świerk i olcha. Monokultury sosnowe zajmują powierzchnię 614,96 ha, tj. 93% ogółu lasów państwowych. Pozostałe 7% przypada na drzewostany, w których gatunkiem panującym jest 1 – dąb-jesion-klon-wiąz, 2 –brzoza, 3-jodłą-świerk z domieszką olchy, 4-ols.

Na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Wieluń wyodrębniono następujące typy siedliskowe lasu: Bśw, BMśw, BMw,Bw, LMśw, Lw, LMw. Przeważają siedliska boru świeżego, w drugiej kolejności boru mieszanego świeżego.

Całość lasów Nadleśnictwa Wieluń, w tym lasy w gminie Mokrsko znajdują się w I stopniu słabego zagrożenia przemysłowego. Pod względem zagrożenia pożarowego las te są w II kategorii zagrożenia – średnie zagrożenie pożarowe.

We wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wieluń złożona została pozycja zalesienia 11,9 ha gruntów słabej jakości, bez perspektyw dalszej ich uprawy ze strony Nadleśnictwa.

Lasy Prywatne

Powierzchnia całkowita gruntów leśnych własności prywatnej w gminie Mokrsko wynosi 539,02 ha. Powierzchnia zalesiona to 523,73 ha, z czego 363,25 ha przypada na właścicieli działek we wsi Motyl Żelazna, 141,32 ha w Ożarowie, 1,53 ha w Mokrsku, Chotowie, Słupsku i Krzyworzece, a 1,54 ha to działki leśne w Jasnej Górze. Zdecydowanie największy kompleks leśny własności prywatnej położony jest na południu gminy, w sąsiedztwie lasów państwowych.

We wszystkich siedliskowych typach lasów, prócz olsu, gatunkiem dominującym jest sosna, a gatunki domieszkowe stanowią drzewa: brzoza, dąb, modrzew, jesion, świerk. Przeszło połowę powierzchni wszystkich siedlisk lasów prywatnych budują bory świeże 54%, prawie 38% udział mają BMśw, 6,3% przypada na BMw, a poniżej 1% zajmują Bw, Bb, Ol.

W ramach indywidualnej własności gruntów przeznaczonych do zalesienia jest 61,26 ha (wg operatów urządzania lasów prywatnych). Są to grunty położone w sąsiedztwie lasów przy dużych obszarowo kompleksach wsi Ożarów i Motyl Żelazna.

Stan zdrowotny lasów prywatnych określa się jako dobry i nie stwierdzono zagrożenia dla stanu zdrowotnego lasu. W stanie sanitarnym nie stwierdzono szkód spowodowanych przez szkodniki owadzie, pasożytnicze grzyby, czynniki przyrody nieożywionej.

Szczególne formy ochrony obejmującej zbiorowiska leśne – lasy ochronne

Ustawa o lasach określa lasy, które powinny być szczególnie chronione nazywając je „lasami ochronnymi”. Lasy ochronne pełnią głównie funkcję czynnika współdziałającego w kształtowaniu środowiska przyrodniczego, zwłaszcza stosunków klimatycznych, hydrologicznych i glebowych.

Na terenie gminy Mokrsko lasy ochronne występują tylko w obrębie lasów państwowych. Uznane one zostały za szczególnie chronione na mocy Zarządzenia MOŚZNiL (Zarządzenie Nr 106 z dnia 23 lipca 1997 roku w sprawie uznania za lasy ochronne stanowiące własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Wieluń). Za lasy ochronne – wodochronne, mające za zadanie chronić zasoby wodne uznaje się 228,77 ha powierzchni gruntów zalesionych, co stanowi 24,8% ogółu lasów państwowych w gminie.

Oceniając ogólnie obszary zalesione dla potrzeb rekreacji należy stwierdzić, że gmina posiada dobre warunki dla rozwoju rekreacji. Lasy występują w dość dużym zwartym kompleksie, który w kierunku północno-wschodnim łączy się z dużym kompleksem leśnym położonym poza granicami gminy, drzewostany mają głównie powyżej 40 lat. Do lasów nieodpowiednich do rekreacji należą lasy na siedliskach wilgotnych, gdzie występuje zespół niekorzystnych czynników, które wykluczają je z użytkowania rekreacyjnego.

Występujące w obszarach dolin i obniżeń użytki zielone stanowią także cenne ekosystemy o bogatych zbiorowiskach roślinności łąkowej i bagiennej, którą powinno się chronić.

W gminie występuje kilka terenów zieleni urządzonej – parków i cmentarzy. Parki występują w Mokrsku, Ożarowie (zabytkowy), Komornikach i Chotowie. Za wyjątkiem parku w Ożarowie pozostałe są zaniedbane i wymagają pielęgnacji. Wszystkie parki wymagają ochrony i konserwacji. Cmentarze znajdują się w Mokrsku (katolicki i choleryczny), Krzyworzece (katolicki i choleryczny), Chotowie, Ożarowie i Komornikach.

Na terenie gminy Mokrsko występują ponadto następujące formy ochrony prawnej (przyrodnicze):

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórza Ożarowskie” (Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – Dz.U.W.S. Nr 20, poz. 115 z dnia 9 września 998 r.),

- 3 użytki ekologiczne znajdujące się w lasach państwowych Nadleśnictwa Wieluń (Rozporządzenie Nr 18/2000 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne – Dz. U. W. Ł. Nr 73, poz. 391 z dnia 31 maja 2000 r.),

- 18 pomników przyrody – pojedynczych drzew i grup drzew (Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody – Dz. U. W. S. Nr 3, poz. 9 z dnia 19 lutego 1998 r. oraz Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie uznania za obiekty chronione – Dz. U. W. S. Nr 29, poz. 174 z dnia 27 listopada 1998 r.).

W celu włączenia gminy w system ekologiczny o szerszym zasięgu postuluje się wprowadzić w południowej części gminy Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”.

Dominika Smolnik

Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 63 277, fax: 43 88 63 277, email: urzad@mokrsko.pl, http://www.bip.mokrsko.pl
NIP: 8321013743
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x